تهران
۲۳۵۸۵۷۶_۶۱۳

روایتی از سبک جدید گروه‌های جهادی در خدمت‌رسانی

بیش از دو سال از شیوع کرونا می‌گذرد و در این مدت اقدامات بسیاری برای مقابله با این مهمان ناخوانده صورت گرفت. در این میان فعالیت گروه‌های جهادی چشمگیر بوده ...