تهران
IMG_20230116_215032_277

۲۰ بهمن ماه؛ آخرین فرصت استانها نسبت به جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی

کریم ذوالفغاری رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در جلسه کارگروه ویژه تسهیلات خط اعتباری شماره 10 مکانیزاسیون در یزد گفت: استانها تنها تا20 بهمن ماه فرصت دارند تانسبت به جذب ...