تهران
baf126d5-119a-49ea-b8b2-d81dbad40e20

روابط عمومی‌ها توان و دانش خود را برای مدیریت مصرف آب و برق بکار گیرند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد از روابط عمومی های استان خواست تمام توان و دانش خود را برای مدیریت مصرف آب و برق در برهه ای که کشور با ...