تهران
۶۲۴۹۸۳۴۸

لزوم بازنگری و نوسازی نظام برنامه ریزی ارتقای بهره وری در کشور

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد بر لزوم بازنگری و نوسازی نظام برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری در کشور تاکید کرد و گفت: با همین نگاه برنامه ارتقای بهره‌وری استان با ...