بایگانی‌های صاحبان چاههای آب کشاورزی، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد - یزد تیتر
رایگان بودن بهای برق مصرفی صاحبان چاههای آب کشاورزی در صورت همکاری ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

رایگان بودن بهای برق مصرفی صاحبان چاههای آب کشاورزی در صورت همکاری

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از رایگان بودن بهای برق مصرفی صاحبان چاههای آب کشاورزی در صورت همکاری با این شرکت خبر داد.