بایگانی‌های شوراهای اسلامی شهر، شهرداران، دهیاران - یزد تیتر
توزیع اعتبارات در شهرداریها با توجه به شاخص های توسعه یافتگی ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

توزیع اعتبارات در شهرداریها با توجه به شاخص های توسعه یافتگی

همایش اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران و دهیاران برگزار شد.