بایگانی‌های ساندرلند - یزد تیتر
نمایشگاه هوایی ساندرلند‎ ۳۰ تیر ۱۳۹۶

نمایشگاه هوایی ساندرلند‎

به رغم نامساعد بودن وضعیت جوی هواپیماهای پیکان سرخ و فالکون در نمایشگاه هوایی ساندرلند انگلیس به اجرای برنامه پرداختند.