تهران
۴۴۵۸۹۶۹

کلیه شکایات و درخواست ها رسیدگی و به وزیر ارجاع می شود

محسن عسکری مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی و سفرهای استانی وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: در میزهای خدمت و ارتباط مردمی به شکایات ها، درخواست ها، مشکلات کشاورزان و ...