تهران
IMG10054807

تقویت بازارچه ها و گسترش آنها در دستور کار دولت است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تقویت بازارچه ها از ضروریات است، گفت: گسترش بازارچه ها سبب می شود تا زمینه صادرات بعضی از این ...