تهران
۳۱۸۴۵۶

اختصاص تسهیلات صندوق کارآفرینی و امید به طرح های اشتغالزای اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی، روستایی و تولید استان یزد

در جلسه ای با حضور مدیر تعاون روستایی استان یزد و رییس صندوق کارآفرینی و امید استان، در خصوص تامین مالی طرح های پیشنهادی و اشتغالزای اتحادیه ها و تعاونی ...