نخستین باغ انگور مدرن داربستی سیم مفتولی در شهرستان میبد احداث شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مدیر جهادکشاورزی گفت:باتوجه به اولویتهای سازمانی درخصوص ایجاد باغات مدرن و دانش بنیان در راستای بهره وری حداکثری آب وخاک نخستین باغ انگور رقم پیکامی، ترکمن داربستی در روستای فیض آباد توسط باغدار شیخ زاد احداث گردید

این مسئول در ادامه افزود:درخت انگورباتوجه به بار فراوانی که می دهد از ظرافت بسیاربالا برخورداراست که بسیارآسیب پذیربوده و نیاز به نگهداری داردکه روش داربست فلزی مفتولی درجهت حفظ کیفیت انگور بعلت عدم تماس باخاک وهوادهی مناسب وجذب نور،کنترل بهتر علفهای هرز،مصرف بهینه آب یکی از بهترین روشهای احداثی باغ انگور