مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه از پیش بینی برداشت ۲۰ هزار تن پسته تر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر ، برداشت محصول پسته ازاواسط شهریورماه درسطح ۵هزارهکتارازباغات بارورپسته شهرستان آغازشده است وتااواسط آبان نیزادامه دارد.

علی محمدهوشمند،مدیرجهادکشاورزی ابرکوه گفت: پیش بینی می شودامسال ۲۰هزار تن پسته تردرسطح باغات بارورشهرستان برداشت شود.

هوشمندادامه داد: سطح کل زیرکشت این محصول درشهرستان،۷هزارهکتارمی باشدکه ۵هزارهکتارآن بارورو۲هزارهکتارآن غیربارور می باشد.

وی ،میانگین عملکرداین محصول را۱۲۰۰کیلوپسته خشک درهرهکتارعنوان نمودوافزود: اکبری، احمدآقایی وکله قوچی ازمهمترین ارقام پسته شهرستان می باشد.

او گفت :ردیابی وارائه پیش آگاهی جهت مدیریت عوامل خسارت زا،شامل آفات، بیماری هاوعلف های هرزدر ۴هزارهکتارازسطح زیرکشت توسط کارشناسان جهادکشاورزی انجام شده است.

هوشمنددرپایان اظهارداشت:درشهرستان، ۲۰ترمینال فعال ضبط وفرآوری پسته وجودداردکه عملیات پسته پاک کنی، فرآوری وضبط این محصول راانجام می دهند.

مدیرجهادکشاورزی به باغداران توصیه کرد که از سم پاشی باغات در این فصل به دلیل فعاليت حشرات مفید و همچنین مصرف تازه خوری محصول پسته،جداخودداری نمایند.

گفتنی است شهرستان ابرکوه مقام سوم تولید در کشور را دارا می باشد.