در جلسه ای با حضور مدیر جهاد کشاورزی استان موضوع تامین آب واحدهای مجتمع مرغداری های شهرستان میبد مورد بررسی قرار گرفت.

پبه گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ در راستای حمایت از مرغداران شهرستان در خصوص جوجه ریزی جلسه ای باحضور مدیر جهاد کشاورزی ، مسئول امور دام ، مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران ، هیئت امناء مجتمع ، مسئول کشتارگاه زربال با موضوع رفع ابهامات و مدیریت در توزیع آب برگزار گردید.

کاظم مسروری فر اظهار داشت :باتوجه به تاکیدات ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی در خصوص رفع موانع مرغداران در خصوص جوجه ریزی و رسیدن به تعهدات سازمانی وشناسائی گلو گاها مصوب گردید مدیریت توزیع و نظارت بر چاه جهاد کشاورزی زربال بعد از جلسه مشترک با آب منطقه ای شهرستان به امور دام مدیریت جهاد کشاورزی انتقال یابد.

مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران شهرستان آقای کار گربیده اظهار داشت: خوشبختانه باتوجه به جوجه ریزی مناسب درشهرستان میبددر ماه های اخیر بایستی درجهت حمایت از این قشر زحمتکش پراز استرس آمادگی در خصوص خرید ودرصورت نیاز اجرای فرایند انجماد مرغ وذخیره سردخانه ای توسط پشتیبانی امور دام وبخش خصوصی را داشته باشیم.

مسروری فر در پایان شهرستان میبد بخصوص بخش ندوشن را از قطبهای تولید گوشت سفید در استان برشمرد.