مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت از بالاترین رکورد بهره وری کشت گندم در شرایط شوری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت ازبالاترین رکوردبهره وری کشت گندم در شرایط شوری در شهرستان تفت خبردادوافزود :بامدیریت صحیح زراعت گندم در شرایط شوری ودرپاسخ به تیمارکودی رکوردعملکرد۵/۸تن درهکتار برای اولین باردرکشوربه دست گندمکار منطقه دهشیر رقم خورد.

بخشی از زمینهای کشاورزی دهشیر به دلیل بالا بودن مقدارتبخیروتعرق و پایین بودن نزولات جوی جزو مناطق خشک و نیمه خشک طبقه بندی میشوند.یکی ازمشکلات این مناطق شوری خاکها می‌باشد. تنش شوری می‌تواند تاثیر منفی بر عملکرد محصولات زراعی داشته باشد.

سیدامیرهدا تاجیکی رئیس مرکز جهاد کشاورزی دهستان دهشیردراین زمینه بیان نمود: برای فراهم ساختن همه بسترها و پتانسیل های افزایش تولید گندم و به جهت اهمیت خودکفایی این محصول استراتژیک و همچنین افزایش بهره‌وری آب در زمانهایی که پسته سال آوری ندارد سایت الگویی کشت توام گندم و پسته با شرایط شوری بسیار بالا «EC آب ۱۲۰۰۰ و Ec خاک ۱۷۰۰۰» بامساحت سه هکتار در مزرعه آقای مزرعه سفیدی دهشیر درسال۱۴۰۱ایجادگردید.

وی افزود:نتایج برداشت وکل گیری این محصول باتوجه به شوری بالا در پاسخ به تیماری کودی ۵/۸تن درهکتاربوده که جزوبهترین وبالاترین رکوردها می‌باشد.تاجیکی گفت:در این سایت الگویی ازاسیدکودهابعنوان تیمارهای مختلف استفاده گردیده است.

گفتنی است:سیاست تولید دانش بنیان به عنوان رهیافتی منطقی می‌تواندضمن خودکفایی و خوداتکایی در تولید کالاهای اساسی کشاورزی، امنیت غذایی جامعه راتحکیم وتضمین نماید.