در پی حمله گرگ به محل نگهداری گوسفندان گله دار بهابادی ر شهرستان بهاباد تعداد بیش از ۱۱۰ راس گوسفند تلف و تعداد ۲۰ راس هم زخمی شدند.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ مهندس حسین ملکی نژاد بهابادی مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهاباد دراین زمینه اظهار داشت : گرگهای گرسنه به گله گوسفند در شهرستان بهاباد حمله کردند.

وی افزود : این گله گرگها نیمه های شب وارد آغل گوسفندان شدند و بیش از یکصدوده راس از آنها تلف و تعداد ۲۰راس را نیز زخمی کردند .
یاداورد می شود بیشتر تلفات دراثر خفگی و انباشتگی گوسفندان روی هم در اثر ترس و نداشتن راه فرار بوده است.
صاحب این گله می گوید در جریان این حمله گرگها بیش از ۴۰۰ میلیون تومان خسارت دیده است.