سرپرست نظارت بر اجرای اداره کل استاندارد استان یزد گفت: نمونه برداری از واحدهای تولیدی صنعتی استان از ابتدای امسال تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان ۶۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ زهراشاه خواجه که در جمع کارشناسان حوزه ی نظارت بر اجرای استاندارد، به ایراد سخن مشغول بود افزود:در دو ماهه ی منتهی به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تعداد۴۲۳ نمونه برداری از واحدهای تولیدی صنعتی تحت پوشش اداره کل استاندارداستان یزد انجام شده است، در حالی که این عدد برای مدت مشابه امسال به ۶۷۷مورد رسیده، که در کارنامه عملکرد استانداردیزد، رشد شصت درصد به ثبت می رسد.
وی ادامه داد:طی این مدت مجموع بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی صنعتی استان، یک هزارو ۱۳۸ موردگزارش شده است که از این تعداد، ۴۶۱ مورد آن مربوط به بازرسی از این واحدها می باشد و همان گونه که ملاحظه می شود درمحور بازرسی نیز در مقایسه با آمار عملکرد مدت مشابه پارسال که عدد ۳۵۵ را داشته ایم، شاهد سی درصد رشدهستیم.
این مسئول تاکید کرد: از آزمون های انجام شده بروی نمونه های اخذ شده از واحد های تولیدی وصنعتی طی این مدت، ۳۹۶ مورد با استانداردهای مربوطه منطبق، که در این محوراز عملکرداداره کل نیز، در مقایسه بامدت مشابه پارسال بیش از سی درصد رشد داشته ایم.
زهراشاه خواجه درخصوص روندآزمون فرآورده هاگفت: متعاقب نمونه برداری کالاهااز واحدهای تولیدی و حتی سطح بازار،مرحله ی آزمون فرآورده هاآغاز می شود، که ضروری است نمونه ها شرایط انطباق با استانداردهای ملی ومعتبرمربوطه را احراز نمایند که در غیر اینصورت، مراتب قانونی تذکر، اخطار، جمع آوری ، توقیف و معرفی متخلفین به مراکز حقوقی و قضایی توسط دوایر مرتبط انجام می شود .