مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت گفت: پایش و ردیابی آفت سن گندم در مزارع شهرستان تفت در حال انجام است ، تا بتوانیم از طریق شناسایی و مبارزه با آن کیفیت گندم تولیدی شهرستان را افزایش دهیم. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمدجعفری مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت بیان کرد: عملیات پایش و ردیابی از مزارع گندم […]

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت گفت: پایش و ردیابی آفت سن گندم در مزارع شهرستان تفت در حال انجام است ، تا بتوانیم از طریق شناسایی و مبارزه با آن کیفیت گندم تولیدی شهرستان را افزایش دهیم.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ محمدجعفری مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت بیان کرد: عملیات پایش و ردیابی از مزارع گندم شهرستان ، توسط کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان تفت در راستای مبارزه بموقع با سن مادر در حال انجام است.

کاوه صالحی رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی شهرستان تفت در حاشیه بازدید از مزارع گندم شهرستان نیز بیان کرد: در میان گیاهان گرامینه کاشته شده ، سن به گندم بیشترین خسارت را وارد می کند، جو به دلیل رسیدن و برداشت زودتر نسبت به گندم کمتر آسیب می بیند. پوره ها از برگهای میزبان تغذیه می کنند و حشره کامل خوشه ها و سنبله ها را ترجیح می دهد.

کاوه صالحی افزود: به منظور تخمین جمعیت سن گندم و پیدا نمودن نرم مبارزه «۲ تا۳ سن مادری در هر مترمربع» مزارع گندم شهرستان به صورت مستمر با همکاری کارشناسان و کشاورزان بازدید و بررسی می گردد.

رئیس مرکز جهادکشاورزی دهشیر سید امیرهدا تاجیکی نیز بااشاره به ۶۰هکتارسطح زیرکشت گندم دهستان دهشیر گفت:باتوجه به عملیات مداوم پایش وردیابی عوامل خسارتزای گندم وهمچنین پیشگیری وکنترل زادوولد آفت سن موردی از طغیان این آفت دردهستان دهشیر مشاهده نشده است.

تاجیکی بیان کرد:توصیه ها و نکات فنی لازم در خصوص مبارزه باسن مادری و علف های هرز گندم به گندمکاران ارائه گردیده تادر صورت مشاهده این آفت ، کارشناسان جهادکشاورزی را مطلع نمایند.