مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد از حمایت از مشاغل خانگی در راستای رشد تولید در بخش کشاورزی شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ در راستای حمایت و ترویج مشاغل خانگی، مدیر جهادکشاورزی میبد در معیت مسول مرکز شهدا از واحد تولیدی پرورش قارچ دکمه ای واقع در جهان آباد میبد بازدید بعمل آورد. […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد از حمایت از مشاغل خانگی در راستای رشد تولید در بخش کشاورزی شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یزدتیتر؛ در راستای حمایت و ترویج مشاغل خانگی، مدیر جهادکشاورزی میبد در معیت مسول مرکز شهدا از واحد تولیدی پرورش قارچ دکمه ای واقع در جهان آباد میبد بازدید بعمل آورد.

مسروری فر اظهار داشت: بعد از ایجاد بازارچه از مزرعه تا سفره در محل جهادکشاورزی از دیگر برنامه های این اداره حمایت از تولیدکنندگان واحدهای تولیدی شهرستان در جهت کوتاه شدن مسیر تولید تا عرضه محصولات بوده که با بازدید از واحدتولید کننده قارچ که دغدغه آن فروش محصول تولیدی بود این امر برطرف شد .

مسروریفر در ادامه افزود: درجهت رفع موانع تولید ورشد تولیدکشاورزی راهی بجز حذف واسطه ها درپیش رو نبوده ومقررگردید قارچ تولیدی این واحد در بازارچه مزرعه تاسفره عرضه که این امرسبب رضایتمندی مصرف کننده وتولید کننده خواهد شد وی در پایان بازارچه جهاد کشاورزی را  فرصتی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی شهرستان در جهت افزایش درآمد بیشتر بدون واسطه دانست.