طبق گفته کارشناسان، خودروی زرهی دونالد ترامپ یک پادگان نظامی قابل حمل است.

طبق گفته کارشناسان، خودروی زرهی دونالد ترامپ یک پادگان نظامی قابل حمل است.